Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Υπηρεσίες Ψυχολόγου  >Βιογραφικό  >Projects  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English   

 

 

> 1997-σήμερα: 20+ χρόνια εμπειρίας CleverCareer – Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

 

Η εμπειρία μας στην κατασκευή Ψυχομετρικών Εργαλείων

 

Κατασκευή ψυχολογικών εργαλείων: Έχουμε κατασκευάσει τη σειρά Εργαλείων CleverTOOLS, έχοντας αναπτύξει αντίστοιχες μεθοδολογίες, συστήματα και μοντέλα για εφαρμογή στο χώρο των Ελληνικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών:

§         CleverCOM™ μετράει Ενδοπροσωπικές, Διαπροσωπικές, Διοικητικές/επιχειρησιακές και "Τεχνικές" δεξιότητες συμπεριφοράς και παρέχει οδηγούς ανάπτυξης, 2000-2012.

§         CleverPROFile™ μέτρηση αξιών, ικανοτήτων CleverAbilities™, επαγγελματικών ενδιαφερόντων CleverOccupationalInterests™, επαγγελματικής προσωπικότητας CleverPersona™, κινήτρων. 2000-2012.

§         Ανάπτυξη του συστήματος για τη διαχείριση της αλλαγής "ASTRA™" (Advanced Socio-Technical Restructuring Applications) που περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των κοινωνικών-ανθρώπινων δομών της επιχείρησης, την αναδόμηση των μεθόδων εργασίας και την αναδιοργάνωση της τεχνολογίας. Στόχος είναι η αριστοποίηση της σχέσης ανάμεσα στα κοινωνικά ή ανθρώπινα συστήματα της επιχείρησης και στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση ώστε να παράγεται υψηλό αποτέλεσμα. Τα οφέλη που απορρέουν είναι η βελτίωση της εργασιακής απόδοσης και η αναβάθμιση της ποιότητας της εργασιακής ζωής. 2004-2005.

§         Ανάπτυξη περιγραφών εργασίας για εξειδικευμένους Συμβούλους Εργασίας (γνώσεις εμπειρία, ρόλος, ευθύνες, συνεργασίες, στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα), 2004:

o         Σύμβουλος Αλλαγής και Ανάπτυξης

o         Σύμβουλος Απόδοσης

o         Σύμβουλος Εκπαίδευσης

o         Σύμβουλος Επιλογής

o         Σύμβουλος Καριέρας

o         Σύμβουλος Οργάνωσης Εργασίας

o         Σύμβουλος Πολυμορφίας και Ισότητας.

§         Ανάπτυξη του μοντέλου οργανωσιακής αποτελεσματικότητας των έξι παραγόντων "CleverBUSINESS 6-OE™" που συνίσταται από την απόδοση των ατόμων, των ομάδων και της επιχείρησης στο σύνολό της (εσωτερική διάσταση) και την απόδοση της επιχείρησης στην αγορά (φήμη, κέρδος, ανταγωνιστικότητα - εξωτερική διάσταση). Το μοντέλο "CleverBUSINESS 6-OE™" ενσωματώνεται στη λειτουργία και στη στρατηγική μιας επιχείρησης, βοηθώντας την επιχείρηση να οργανώσει (να βελτιώσει ή να αλλάξει) τις καίριες παραμέτρους της αποτελεσματικότητάς της (εργασιακό περιβάλλον, εσωτερικές διαδικασίες, στόχοι, εργασιακές σχέσεις, προσωπικοί παράγοντες, ανοιχτά συστήματα). 2003-2004.

§         Ανάπτυξη του συστήματος CleverTRAIN™ για ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών (ανάλυση προσώπου και competencies, ανάλυση έργου, ανάλυση επιχείρησης) και αξιολόγηση εκπαίδευσης (δείκτες αντίδρασης, μάθησης, συμπεριφοράς, αποτελέσματος (κόστος – όφελος) σε ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα. Ανάπτυξη των ΠΡΟΦΕΑ™ (προσωπικός φάκελος εκπαίδευσης και ανάπτυξης) και ΕΠΙΦΕΑ™ (επιχειρησιακός φάκελος εκπαίδευσης και ανάπτυξης). 2003.

§         CleverTEAMclima™ διερεύνηση του κλίματος των ομάδων (ή λειτουργικών τμημάτων), 2003.

§         Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Δεικτών για την Αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Αποτελεσμάτων «ΟΣΔΑΕΑ™»: παρακολούθηση, αποχώρηση και απόλυση εργαζόμενων, υγεία, ασφάλεια, ηθικό, απόδοση, ποιότητα υπηρεσιών, έσοδα – έξοδα, αλλαγές, 2002.

§         Ανάπτυξη του συστήματος CleverAP™ για την αξιολόγηση της ατομικής απόδοσης με βάση competencies (τα οποία προήλθαν από ανάλυση προσώπων, ανάλυση έργων, ανάλυση επιχειρήσεων) και στόχους, 2001.

§         CleverJOCO™ ανάλυση έργου για λόγους κατασκευής εργαλείων επιλογής, αξιολόγησης κλπ., 2000-2001.

§         CleverSTRESSaudit™ διερεύνηση του άγχους σε οργανωσιακό και προσωπικό επίπεδο, 2000-2001.

§         CleverATTI™ διερεύνηση της εργασιακής ικανοποίησης και δέσμευσης, 2000-2001.

§         CleverΜΟΤΟ™ διερεύνηση των κινήτρων των εργαζόμενων, 2000-2001.

§         CleverCLIMA™ διερεύνηση του οργανωσιακού κλίματος, 2000.

§         CleverHCI™ διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με τις νέες τεχνολογίες, 2000.

Η Ιωάννα Ν. Τριπερίνα διαθέτει πιστοποιητικό ικανότητας χορήγησης ψυχομετρικών τεστ, Level A in Occupational Testing BPS.

επιστροφή στο portfoliο: 20+ χρόνια εμπειρίας CleverCareer

 

Oι υπηρεσίες μας Εργασιακού και Οργανωσιακού Ψυχολόγου: πέντε ρόλοι για κάθε επιχείρηση

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

 

Κλείστε ένα ραντεβού

 

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018