Συναισθηματική Νοημοσύνη

 

της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα
Ψυχολόγου BSc MSc

 

 

Υπηρεσίες | Βιογραφικό | ΆρθραΕπικοινωνία

 

 

Είδος υπηρεσίας εκπαίδευσης:

Σε ποιους απευθύνεται:

Τρόπος παροχής υπηρεσίας εκπαίδευσης:

 

 

 

 

 

 

 


 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Ορισμός και εφαρμογές στο χώρο εργασίας

Ορισμός και εφαρμογές στην οικογένεια - σχολές γονέων

Η σχέση της λογικής και του συναισθήματος, των γνωστικών και των συναισθηματικών δεξιοτήτων

Προσωπικότητα και συμπεριφορά

Η συναισθηματική ευφυία καλλιεργείται

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συναισθηματική νοημοσύνη και απόδοση, παραγωγικότητα, ποιότητα

Συναισθηματική νοημοσύνη και εργασιακές σχέσεις

Συναισθηματική νοημοσύνη και καριέρα (εξισορρόπηση προσωπικής και εργασιακής ζωής)

Συναισθηματική νοημοσύνη και οικογένεια (σχολές γονέων)

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ EQ

Αυτοεπίγνωση, αυτορρύθμιση, αυτοπαρακίνηση, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση

Ενσυναίσθηση, επικοινωνία, βελτίωση σχέσεων, συνεργασία

Ηγεσία

Αυτοδιαχείριση στρες

Δημιουργικότητα και επίλυση προβλημάτων

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

για καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης στην πράξη

Συμμετοχική ηγεσία εν δράσει

Ομαδικότητα εν δράσει

Λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων εν δρασει

 

 


 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, PRO-ACTIVE ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

Αναγνώριση των κινδύνων και είδη κρίσεων

Συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων για την αναγνώριση των κινδύνων

Ανάπτυξη επιχειρησιακών διαδικασιών σχεδιασμού, εφαρμογής, αξιολόγησης και ανατροφοδότησης σε περιπτώσεις κρίσης, με καθιέρωση επιχειρησιακής κουλτούρας πρόληψης και βελτίωσης

Η ομάδα διαχείρισης κρίσεων

Εγχειρίδιο διαχείρισης κρίσεων

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Στρατηγική διαχείρισης του κινδύνου (πότε αποφεύγεται, πότε αναλαμβάνεται, πότε μοιράζεται, πότε ανατίθεται σε τρίτους)

Στρατηγική επικοινωνίας κατά την κρίση: η ηγεσία, ο εκπρόσωπος, το ακροατήριο, τα social media

Στρατηγική αντιμετώπισης κρίσεων (αποτροπή, προετοιμασία, αναγνώριση, αποδοχή, αντιμετώπιση, μάθηση, αλλαγή κι ανάπτυξη)

 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ RE-ACTIVE ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Αποκατάσταση

Σύνταξη εκθέσεων των αποτελεσμάτων για ανατροφοδότηση και ανάληψη δράσης

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Κρίση στην λειτουργία ενός τμήματος

Οικονομική κρίση στην εταιρία

Εργατικό ατύχημα

Προσβολή εταιρικής φήμης

 

 


 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Τα στάδια του συναισθήματος του θυμού, αίτια και συνέπειες

Σχέση του θυμού με άλλα συναισθήματα

Συσσώρευση και εκτόνωση θυμού

Λειτουργικός θυμός

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση και διαχείριση κρίσεων

Ο φόβος της αποτυχίας

Ο ανταγωνισμός για την επιτυχία

Τελειοθηρία και θυμός

Παθητικότητα, επιθετικότητα, παθητικοεπιθετικότητα

Σκοτεινή προσωπικότητα

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ανθεκτικότητα σε συνθήκες πίεσης

Διεκδικητική συμπεριφορά στην αντιμετώπιση δυσκολιών, εμποδίων και προκλήσεων

Επικοινωνία και επίλυση προβλημάτων για τη διαχείριση συγκρούσεων

Αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από συγκρούσεις εργοδοσίας και εργαζόμενων, και εργαζόμενων μεταξύ τους

Αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση οικογένειας και εργασίας

 

βιωματικεσ ΘεραπευτικΕς προσεγγΙσΕΙς – ψυχοεκπαΙδευση

Φωτοθεραπεία

Θεραπεία μέσω τέχνης

Ψυχόδραμα, παιχνίδια ρόλων

Γνωσιακή θεραπεία

Γλώσσα του σώματος

Θεραπεία αναμνήσεων (δημιουργική ψυχολογική γραφή)

 

 


 

 

ΔιαπραγματεΥσεις στο ΣΥγχρονο επιχειρησιακΟ ΠεριβΑλλον

Ορισμός

Τα όρια της διαπραγμάτευσης

Προσδιορισμός των επιδιώξεων

Στρατηγικές διαπραγμάτευσης

Αρχές επικοινωνίας, μηνύματα που παίρνουμε και δίνουμε

Επικοινωνία για να επηρεάσουμε καταστάσεις, πειθώ

 

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού διαπραγματευτή

Διαφορετικοί τύποι διαπραγματευτών και ανάλυση των συμπεριφορών τους

Γνώση της άλλης πλευράς: ανάλυση και χαρτογράφηση πελάτη / προμηθευτή

Η δύναμη της καλής προετοιμασίας

Η ψυχολογική διάθεση και η στάση κατά τη διαπραγμάτευση

Θεωρίες λήψης αποφάσεων

 

Οι ΦΑσεις της ΔιαπραγμΑτευσης

Η κατάλληλη ατμόσφαιρα

Τι κάνουμε πριν τη διαπραγμάτευση

Τι κάνουμε κατά τη διαπραγμάτευση

Υποβολή μιας πρότασης

Τι κάνουμε μετά τη διαπραγμάτευση

Follow Up και αποτέλεσμα

 

επιπεδα διαπραγματευσεων

Ενδοπροσωπική διαπραγμάτευση: επιστημονική θεωρία, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων

Διαπροσωπική διαπραγμάτευση: επιστημονική θεωρία, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων

Ενδοομαδική διαπραγμάτευση: επιστημονική θεωρία, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων

Διομαδική διαπραγμάτευση: επιστημονική θεωρία, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων

 


 

Project Management για Διαχείριση Ερευνητικών προγραμμάτων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αναζήτηση και εξεύρεση εταίρων – συνεργαζόμενων φορέων

Συντονισμός

Σύνταξη πρότασης και Τεχνικών Δελτίων, Παραρτημάτων κ.λ.π.

Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός έργου

Παρακολούθηση χρόνου-κόστους-ποιότητας έργου

 

ΟΡΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ορισμός έργου

Oρισμός διαχείρισης του έργου

Προγράμματα & υπο-έργα

Ξεκαθάρισμα προσδοκιών & στόχων, συγκέντρωση & επιβεβαίωση πληροφοριών σχετικών με το έργο, κύρια στοιχεία διαχείρισης έργου, ο ρόλος του διαχειριστή του έργου

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων και επιλογή βέλτιστης άξιας

Ανάλυση κύριων στοιχείων

Εκτίμηση κόστους – προϋπολογισμού

Εκτίμηση τεχνικής & οικονομικής επικινδυνότητας

Οικονομική ανάλυση της επένδυσης

Περιορισμός της δαπάνης

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προδιαγραφές

Κριτήρια αποδοχής

Περιγραφή εργασίας

Παραδοχές – βασικοί κανόνες

Προϋπολογισμός χρόνου – κόστους – πόρων

Κύρια και βασικά σημεία του έργου

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ολοκληρωμένα συστήματα οργάνωσης & διαχείρισης έργων

Ιεραρχική οργάνωση

Οργάνωση Matrix και Δομή Project

Οδηγός σχεδιασμού ροής έργου

Δημιουργία δομής έργου

Καθορισμός εργασιών, οργάνωση ομάδας έργου, ρόλοι μελών ομάδας, ρόλοι διοίκησης, ρόλοι χρηστών

Επιλογή Project Manager

Κύκλος έλεγχου λειτουργίας

Μοντέλα έργων

Επιχειρησιακές και κοινωνικοοικονομικές επιρροές

 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Προσδιορισμός των φάσεων του έργου

Λεπτομερή προγράμματα και ροή εργασιών

Φόρτωση πόρων και διαχείριση υλικών

Χρόνος περάτωσης έργου

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σχέση Κόστους / Υλοποίησης έργου

Περιοδική εκτίμηση & παρακολούθηση προόδου

Έλεγχος αποκλίσεων εκροών – εισροών

Αναφορές προόδου (τύποι – περιεχόμενο – υπεύθυνοι)

Πρόβλεψη κόστους

Διαχείριση αλλαγών

Ανάκαμψη - Ανασχεδιασμός έργου

Ολοκληρωμένος οικονομοτεχνικός έλεγχος έργου

 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Υποστήριξη της μεθοδολογίας με τη χρήση σύγχρονου λογισμικού

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ

Ο γενικός ρόλος της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις

Οι διαφορετικοί ρόλοι των επαγγελματιών/εργαζόμενων στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Η συνεισφορά της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στη λειτουργία της επιχείρησης

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μετρήσεις ατόμων, ομάδων και επιχείρησης από ανάλυση προσώπων, ανάλυση έργου και ανάλυση επιχείρησης [εργασιακό περιβάλλον (υγεία, ασφάλεια), εσωτερικές διαδικασίες (παρακολούθηση, αποχώρηση, απόλυση, ποιότητα, αλλαγές), στόχοι (απόδοση), εργασιακές σχέσεις (ηθικό), προσωπικοί παράγοντες (δυνατότητες, αδυναμίες, κίνητρα), ανοιχτά συστήματα (κέρδος, φήμη, ανταγωνιστικότητα)] σε συνδυασμό με επιχειρησιακούς στόχους

Τομείς ανάληψης δράσης:

Προσέλκυση και επιλογή προσωπικού

Αξιολόγηση απόδοσης

Εκπαίδευση προσωπικού

Ανάπτυξη στυλ ηγεσίας που εμπνέει

Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος εργασίας και αποτελεσματικής επικοινωνίας

Ανάπτυξη ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών και αύξηση της εμπιστοσύνης και της ικανοποίησής τους

Ανάπτυξη επικοινωνίας με την τοπική κοινότητα και με την παγκόσμια κοινότητα με κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία

Ανασχεδιασμός των κοινωνικών και ανθρώπινων δομών της επιχείρησης, αναδόμηση των μεθόδων εργασίας και αναδιοργάνωση της τεχνολογίας

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ανάπτυξη προσώπων (coaching και mentoring) και ανάπτυξη ομάδων (team-building και team-bonding)

Ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας ενδεπιχειρησιακής και με την κοινότητα

Σχεδιασμός καριέρας, παρακίνηση, ανάπτυξη ταλέντου, απόλυση, συνταξιοδότηση

Υγεία και ασφάλεια προσωπικού

 

ΕΓΓΡΑΦΑ

Πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού (επιβράβευσης, ανάπτυξης, υγείας & ασφάλειας κλπ)

Εγχειρίδιο εργαζόμενων

Αρχείο εργαζόμενων (τήρηση αρχείου για κάθε εργαζόμενο)

 

Από το βιβλίο "Διαχείριση Καριέρας και Απόδοσης", Ι. Ν. Τριπερίνα (2002),

εκδόσεις CleverCareer, σκίτσο Κ. Βαμβασάκη.

 

 

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

 

Περιεχόμενα Σεμιναρίου:

Τι άλλαξε στην Ψηφιακή Εποχή

Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση

Καλλιέργεια Ψηφιακής Κουλτούρας

Εφαρμογές:

  Αποτελεσματικότερες Τηλεδιασκέψεις

  Απογραφή Ανοιχτών Ψυχοκοινωνικών Δεδομένων

  Οι ψυχολογικές επιπτώσεις του υπερπληθυσμού

  Κλιματική Αλλαγή και Ψυχολογία

  Κοινωνικές Τάξεις

 

 

 

 

 

______

 

 

Πρόσωπα επικοινωνίας / Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές / coaches

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

Ψυχολόγος BSc MSc

 

Σοφία Ν. Τριπερίνα

Σύμβουλος Οργάνωσης Δια Βίου Μάθησης

Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας

 

 

 

Copyright, 1/9/2000, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά.

 

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος BSc MSc

Έδρα CleverCareer: Γληνού Δημ. 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

gmail: ioannatriperina

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 2000-2022

 

 

Υπηρεσίες | Βιογραφικό | ΆρθραΕπικοινωνία

 

 

Χαιρόμαστε να συνδεθούμε μαζί σας