Συγγραφή Οδηγών και Αναφορών Stress

 

της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα
Ψυχολόγου BSc MSc

 

 

Υπηρεσίες | Βιογραφικό | ΆρθραΕπικοινωνία

 

 

 

 

Διαχείριση του στρες και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων - Stress Surveys

 

 

Πότε χρειάζεται μια επιχείρηση έναν οδηγό για το στρες:

 

Όταν κάνει ανασχεδιασμό των κοινωνικών και ανθρώπινων δομών της, αναδόμηση των μεθόδων εργασίας και αναδιοργάνωση της τεχνολογίας.

 

Όταν καθιερώνει διαδικασίες υγείας και ασφάλειας της εργασίας.

 

Όταν κάνει ανασχεδιασμό της στρατηγικής διοίκησης της επιχείρησης.

 

Όταν εισάγει νέα συστήματα μέτρησης της απόδοσης, αλλαγής στυλ ηγεσίας, ομαδικής εργασίας, εξυπηρέτησης πελατών κ.α.

 

Όταν καθιερώνει στρατηγική διαχείρισης των κινδύνων και αντιμετώπισης κρίσεων.

 

Όταν αλλάζει (επέκταση δραστηριοτήτων, μεταφορά έδρας, πρόσλήψεις ή μειώσεις προσωπικού κ.α.).

 

Περιεχόμενα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας:

Τι είναι το στρες

Αιτίες του στρες στην εργασία

Αιτίες του στρες εκτός εργασίας

Αποτελέσματα στους συναδέλφους

Αποτελέσματα στην επιχείρηση

Αντιμετώπιση

Επίγνωση και ενημέρωση

Αξιολόγηση κινδύνων

Ανάληψη δράσης για τη διαχείριση των κινδύνων

Πρόληψη

Παρέμβαση

Ανθεκτικότητα

 

Ο οδηγός μπορεί να συνοδεύεται με την αναφορά των αποτελεσμάτων μιας έρευνας για το στρες που διεξάγεται αποκλειστικά για την επιχείρησή σας.

 

 

Έρευνες Στρες - Survey Feedback για επιχειρήσεις που

1ο Στάδιο ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ:

Με τη βοήθεια του CleverCareer προσδιορίστε «τι» θέλετε να διερευνήσετε και για ποιο σκοπό, εντάσσοντας την έρευνα στη φιλοσοφία και στις πολιτικές της επιχείρησης. Το CleverCareer εργάζεται πάνω στη μεθοδολογία της έρευνας και στην οργάνωση της διεξαγωγής της ενδοεπιχειρησιακά. Ενημερώνει τους εργαζόμενους για την έρευνα που πρόκειται να διενεργηθεί (ποιος παίρνει μέρος, πότε και πώς) και το σκοπό της, παρουσιάζοντας τα αναμενόμενα οφέλη που θα καλύψουν πραγματικές ανάγκες. Στους εργαζόμενους γνωστοποιούνται και δεοντολογικά στοιχεία, όπως η διασφάλιση της ανωνυμίας τους.

 

2ο στάδιο ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Τα συνηθέστερα διερευνητικά μέσα του CleverCareer για τη διεξαγωγή ερευνών εργαζόμενων είναι τα ερωτηματολόγια. Άλλα μέσα που χρησιμοποιούμε είναι η συνέντευξη, η παρατήρηση, το πείραμα πεδίου και η προσομοίωση. Τα ερωτηματολόγια χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αφού γίνει κατάλληλη δειγματοληψία και οριστεί η διαδικασία συλλογής των δεδομένων, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες. Αφού συγκεντρωθούν τα ερωτηματολόγια, κωδικοποιούνται τα δεδομένα με τη βοήθεια κατάλληλων στατιστικών πακέτων και γίνεται προηγμένη στατιστική ανάλυση που αφορά την περιγραφή των δεδομένων, τις συναφειακές σχέσεις και τις αιτιώδεις σχέσεις (εγκυροποίηση περιεχομένου, εννοιολογική εγκυροποίηση, και εγκυροποίηση κριτηρίου, με χρήση ανάλυσης αξιοπιστίας, ανάλυσης παραγόντων, ανάλυσης περιεχομένου, συναφειών, ανάλυσης παλινδρόμησης, path modeling, structural equation modeling). Τα αποτελέσματα ερμηνεύονται, παράγονται αναφορές και παρουσιάζονται σε εκτενή έκθεση της ερευνητικής μελέτης.

 

3ο Στάδιο ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ:

Η έρευνα δεν είναι αυτοσκοπός αλλά το μέσον για να οργανωθεί δράση σε σχέση με το σκοπό της έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανατροφοδοτούνται από το CleverCareer σε εκείνους που τους αφορούν. Η διοίκηση και το προσωπικό συγκροτούνται καταλλήλως σε ομάδες και τους παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που τους αφορούν, με ιδιαίτερη ευαισθησία ώστε να διαφυλάσσονται ισορροπίες και σχέσεις, να διευκολύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών και η επίλυση προβλημάτων, να ενθαρρύνεται η καλή επικοινωνία και η θέσπιση στόχων εξισορροπώντας τους προσωπικούς και επιχειρησιακούς. Η ανατροφοδότηση καταλήγει στην οργάνωση από κάθε ομάδα του σχεδίου δράσης προς επίτευξη του σκοπού. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει το μέρος που της αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο σχέδιο και δεσμεύεται (ομαδικά και ατομικά) στην υλοποίησή του. Στο follow-up ελέγχεται η πρόοδος υλοποίησης του σχεδίου δράσης, και αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν.

 

 

Η ερευνητική μας εμπειρία

research

 

Η συγγραφική και εκδοτική μας εμπειρία

publications

 

 

Stress - Άγχος - Πανικός - Κατάθλιψη

 

 

 

 

Ψυχολογική ανάκαμψη στη νέα κανονικότητα: το παράδειγμα των εργαζόμενων

 

Πολύ αισιόδοξα είναι τα αποτελέσματα της έρευνας για τον ρυθμό προσαρμογής στη νέα κανονικότητα της πανδημίας Covid-19, που μόλις δημοσιεύτηκε στο Journal of Applied Psychology από την Αμερικάνικη Ψυχολογική Εταιρεία. Η έρευνα μελέτησε την ευημερία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 από τα μέσα Μαρτίου του 2020 που ανακηρύχθηκε παγκόσμια πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2020). Η έρευνα κατέδειξε ότι η ψυχολογική ανάκαμψη μπορεί να ξεκινήσει νωρίς κατά τη διάρκεια μιας αγχωτικής εμπειρίας (και όχι όταν μειωθούν οι στρεσογόνοι παράγοντες ή μετά από μήνες ή χρόνια), επισημαίνοντας ότι η πανδημία απειλούσε αρχικά την αυτονομία των εργαζομένων, αλλά και ότι οι εργαζόμενοι άρχισαν να ανακτούν την αίσθηση αυτονομίας σχεδόν αμέσως. Οι άνθρωποι αποδεικνύονται αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουν τις απειλές κατά της αυτονομίας τους υιοθετώντας στρατηγικές όπως εργασία από το σπίτι, εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας, φροντίδα ζώου, χαλάρωση κ.α.
Η αυτονομία είναι πολυδιάστατη έννοια καθώς σχετίζεται και με ζητήματα ελευθερίας και αυθεντικότητας: η αυτονομία αποτελείται από «την ανάγκη να βιώσει κανείς τον εαυτό του ως κύριο, δημιουργό των πράξεών του» καθώς και την ανάγκη για τον εαυτό του «να ευθυγραμμιστεί με τις προσωπικές αξίες και στόχους του». Στη μελέτη διερευνήθηκαν δύο εκδηλώσεις απειλούμενης αυτονομίας: η αδυναμία (ορίζεται ως έλλειψη ελευθερίας λόγω εξωτερικών περιορισμών) και η αυθεντικότητα (ορίζεται ως η πεποίθηση ότι «οι συμπεριφορές κάποιου δημιουργούνται από τον εαυτό, προκαλούνται εσωτερικά και αντανακλούν την επιλογή και την αυτο-έκφραση»).
Οι εργαζόμενοι ανέφεραν μείωση της αδυναμίας και αύξηση της αυθεντικότητας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρά το ότι τα υποκειμενικά επίπεδα στρες δεν βελτιώθηκαν. Επιπλέον, η πορεία της ανάκαμψης τόσο για την αδυναμία όσο και για την αυθεντικότητα ήταν πιο απότομη για τους εργαζόμενους με υψηλότερο (έναντι χαμηλότερο) νευρωτισμό, έναν παράγοντα της προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από άγχος, κατάθλιψη και ευαλωτότητα. Αυτό το εύρημα πιθανότατα εξηγείται από το ότι σε δύσκολες στιγμές, οι άνθρωποι που τείνουν γενικά να ανησυχούν πολύ, ξαφνικά έχουν αντικειμενικό λόγο ανησυχίας - υπάρχει μεγαλύτερη αντιστοιχία μεταξύ της κατάστασης του κόσμου και του πώς αισθάνονται - και αυτό είναι ψυχολογικά ευεργετικό για αυτούς.

Copyright, 17/9/2020, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

 

 

 

Copyright, 1/9/2000, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά.

 

 

_______________

Πρόσωπα επικοινωνίας

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

Ψυχολόγος BSc MSc Occupational Psychology

 

Σοφία Ν. Τριπερίνα

Σύμβουλος Οργάνωσης και Εκπαίδευσης

_______________

 

 

 

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος BSc MSc

Έδρα CleverCareer: Γληνού Δημ. 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

gmail: ioannatriperina

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 2000-2020

 

 

Υπηρεσίες | Βιογραφικό | ΆρθραΕπικοινωνία

 

 

Χαιρόμαστε να συνδεθούμε μαζί σας