Βελτίωση Ψυχοκοινωνικού Περιβάλλοντος Εργασίας

 

της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα
Ψυχολόγου BSc MSc

 

 

Βιογραφικό | Υπηρεσίες | BlogΕπικοινωνία

 

Ελληνικό Εργαστήριο Έρευνας Ανάπτυξης και Εφαρμογής της Ψυχολογίας

 

 

 

 

 

 

Παροχή υπηρεσιών για την εναρμόνιση επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ν.4808 (ΦΕΚ Α΄ 101/19-06-2021) «Προστασία της Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας».
 

 

Εδώ και 25 χρόνια διερευνούμε, σχεδιάζουμε, οργανώνουμε, εφαρμόζουμε, αξιολογούμε και ανασχεδιάζουμε ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης, υποστήριξης, παρέμβασης, εκπαίδευσης, αλλαγής και ανάπτυξης που προάγουν την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, παρέχοντας ολοκληρωμένες επιστημονικές υπηρεσίες παροχής συμβουλών (consulting).

Η Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Εργασιακή και Οργανωσιακή Ψυχολόγος, και η Σοφία Ν. Τριπερίνα, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, είναι οι πλέον ειδικευμένες και έμπειρες σύμβουλοι για να φέρουν εις πέρας με ιδιαίτερο ζήλο και αποτελεσματικότητα έργα - εκπαίδευσης, συμβουλευτικής, παροχής συμβουλών - για την εναρμόνιση των επιχειρήσεων με τη νέα ελληνική νομοθεσία, με σκοπό την προώθηση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής.

 

Νόμος 4808/2021, κωδικοποιημένος με τον 5078/2023
Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις

 


Βελτίωση Ψυχοκοινωνικού Περιβάλλοντος Εργασίας
 

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για επιχειρήσεις


1.
Προετοιμασία
Επικεφαλής
Διαθέσιμοι πόροι
Συμμετοχή και ενημέρωση εργαζόμενων
Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων

2.
Εκτίμηση ψυχοκοινωνικών κινδύνων
Άγχος: Αίτια, συμπτώματα, επιπτώσεις.
Απαιτήσεις
Αυτονομία
Διακριτοί ρόλοι
Αλλαγές
Σχέση εργαζόμενων με εργοδότες/προϊσταμένους
Σχέση μεταξύ εργαζομένων
Συνεργασία εργαζομένων με τρίτους.
Καταγραφή των απόψεων των εργαζομένων μέσω ερωτηματολογίου.
Εξαγωγή συμπερασμάτων, προσδιορισμός προτεραιοτήτων.

3.
Σχεδιασμός μέτρων
Οργάνωση εργασίας, συνεργασία με προϊστάμενο, συνεργασία μεταξύ εργαζομένων, συνεργασία με τρίτους, ατομική εργασία, αντιμετώπιση σωματικής, σεξουαλικής, ηθικής παρενόχλησης, αντιμετώπιση επαγγελματικής εξουθένωσης, εξισορρόπηση προσωπικής ζωής και εργασίας.
Εκπόνηση πολιτικών και διαδικασιών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία. Συνοδεία πολιτικών για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Οργάνωση μηχανισμών παρακολούθησης των περιστατικών, ενίσχυση των ελέγχων και ειδικό πλαίσιο κυρώσεων.
Σύνταξη σχεδίου δράσης.

4.
Λήψη μέτρων
Σύνταξη ενημερωτικού υλικού.
Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του εργοδότη και των εργαζόμενων.
Εφαρμογή και παρακολούθηση των συμφωνηθέντων μέτρων.

5.
Αξιολόγηση
Αξιολόγηση επίτευξης αποτελεσμάτων μέσω δεικτών.
Επανεξέταση του συνόλου της διαδικασίας εκτίμησης των κινδύνων και της διαδικασίας σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων, στα πλαίσια συστηματικής και συνεχούς προσπάθειας.

 

_______________


 

Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εργασία από το CleverCareer:

 

 

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

 

Ψυχική Υγεία και Εργασία: η ψυχολογική αξιολόγηση

 

Υπηρεσίες Οργανωσιακού Ψυχολόγου για μικρές επιχειρήσεις

 

Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών Εργασιακής/Οργανωσιακής Ψυχολογίας

 

Συγγραφή Οδηγών και Αναφορών Στρες

 

Οργανωσιακή Έρευνα

 

Διαχείριση Καριέρας και Απόδοσης (το βιβλίο της Ι.Ν.Τριπερίνα - pdf)

 


 

_______________

 

Νομοθεσία και Ήθος

 

Κυκλοφορεί η εκλαϊκευμένη πεποίθηση ότι το θύμα, σε περιπτώσεις βίας, κακοποίησης, παρενόχλησης, είναι ο βλάκας της υπόθεσης. Όχι, δεν είναι βλάκας το θύμα επειδή το κακοποιεί ή το εκμεταλλεύεται ο θύτης. Είναι ένοχος ο θύτης και το θύμα είναι αθώο (αν και οι λέξεις αυτές έχουν δικονομική διάσταση, ενώ εδώ προσπαθώ να περιγράψω την ηθική διάσταση: ο θύτης είναι υπεύθυνος και έχει σκοπιμότητες/κίνητρο, το θύμα έχει άγνοια). Το θύμα, λοιπόν, είναι αθώο (έχει άγνοια) μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποιεί ότι είναι θύμα και ζητάει το δίκιο του, είτε διεκδικώντας το ο ίδιος / η ίδια, είτε ζητώντας βοήθεια. Εάν το θύμα συνειδητοποιήσει τη θέση του αλλά παραμείνει σε αυτήν (θύμα), τότε θυματοποιείται, και χρειάζεται να υποστηριχθεί για να αναλάβει την ευθύνη να βγει από αυτή τη θέση. Σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντική η στάση όλης της κοινωνίας, η οποία συμμετέχει τόσο στην πρωτογενή όσο και σε δευτερογενή θυματοποίηση.

Ο Νόμος 4808/2021, κωδικοποιημένος με τον 5078/2023 "Για την Προστασία της Εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας" οδηγεί σε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος εργασίας σαν τη δική μας.
Προτεραιότητα είναι να καλλιεργήσουμε το ήθος, πριν να αφεθούμε στην επιβολή του νόμου.
Ο ίδιος ο νόμος αναφέρει ότι δεν περιορίζει τα όρια εφαρμογής του στους χώρους εργασίας, αλλά σε όλη τη ζωή. Θα φτιάξουμε τη ζωή μας στα όρια της νομοθεσίας ξεπερνώντας την ελευθερία του ήθους; Τη σύγκρουση που δημιουργείται ανάμεσα στους γραπτούς νόμους (κατοχύρωση δικαιωμάτων με βάση συμφέροντα υποομάδων) και τους άγραφους νόμους (ανώτερες αξίες) την παρακολ
ουθούμε από την αρχαιότητα (βλ. Αντιγόνη) ως σήμερα.

 

Copyright, 13/4/24, Iωάννα N. Tριπερίνα

 

 

_______________

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος BSc MSc

Έδρα CleverCareer: Γληνού Δημ. 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

gmail: ioannatriperina

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 2000-2024

 

 

 

Χαιρόμαστε να συνδεθούμε μαζί σας