Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Υπηρεσίες Ψυχολόγου  >Βιογραφικό  >Projects  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English   

 

 

> Ψυχολογικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες

 

Ψυχολογική εξέταση  |  Ψυχολογική αξιολόγηση  |  Ψυχολογική παρέμβαση  |  Συμβουλευτική γονέων ή ζεύγους  |  Συμβουλευτική σταδιοδρομίας  | 

Αγώνας για Ζωή | Ευελιξία εγκεφάλου - Mind coaching | Παιγνιοθεραπεία

 

Από το βιβλίο "Διαχείριση Καριέρας και Απόδοσης", Ι. Ν. Τριπερίνα (2002),

εκδόσεις CleverCareer, σκίτσο Κ. Βαμβασάκη.

 

 

Υπηρεσίες πρόληψης, υποστήριξης, αντιμετώπισης και ενδυνάμωσης που προάγουν την ψυχική ευημερία σε ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό και κοινοτικό επίπεδο.

 

"Ψυχική ευημερία διαθέτει ο άνθρωπος που έχει επίγνωση του δυναμικού του (των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του),

που μπορεί να αντιμετωπίζει τις στρεσσογόνες καταστάσεις της ζωής,

που μπορεί να χτίζει και να διατηρεί λειτουργικές σχέσεις,

που μπορεί να εργάζεται δημιουργικά και αποτελεσματικά και

που μπορεί να συνεισφέρει στην κοινότητά του."

 

 

Λεξικό ψυχολογικών όρων της Ι. Ν. Τριπερίνα

Ψυχολόγος MSc. Occ Psy, αριθμός αδείας 3750-19/5/97

 

η ΕΠΙΣΤΗΜΗ και το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ μας | οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μας | η ΜΕΘΟΔΟΣ μας | ο ΤΟΠΟΣ που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας | οι ΗΛΙΚΙΕΣ στις οποίες απευθυνόμαστε

 

 

η ΕΠΙΣΤΗΜΗ και το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ μας

Ψυχολογία  | Ψυχολόγος | Πελάτης

 

Ψυχολογία

Η επιστήμη που ερευνά τις ψυχικές λειτουργίες του ανθρώπου με σκοπό την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς τόσο σε σχέση με το βιολογικό της υπόβαθρο όσο και με τις κοινωνικές της αλληλεπιδράσεις, την μελέτη των γενεσιουργών αιτιών της και την εξεύρεση μεθόδων και τεχνικών παρέμβασης με απώτερο στόχο την τροποποίηση της σε ανθρωπιστική κατεύθυνση (EFPA, 2001). Διεθνώς η επιστήμη της Ψυχολογίας αναπτύσσεται και διδάσκεται αποκλειστικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί τέσσερα αυτόνομα Πανεπιστημιακά Τμήματα Ψυχολογίας από το 1986 έως το 1992 (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Παντείου και Ρεθύμνου). Η μεταπτυχιακή εξειδίκευση που παίρνει ο κάθε ψυχολόγος είναι ένα επιπλέον προσόν, πέραν των προαπαιτούμενων για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

 

Ψυχολόγος

Σύμφωνα με το ν.991/79, άρθρο 1, παρ. 2: «Ο ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της επιστήμης της ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή του». Στην χώρα μας επαγγελματίας ψυχολόγος είναι ο πτυχιούχος ελληνικού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημιακού Τμήματος Ψυχολογίας, ο οποίος διαθέτει Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου, σύμφωνα με τους νόμους 991/79, 2646/98, Κ.Ο. 2005/36, που χορηγείται από την Νομαρχία. Με την άδεια αυτή ο κάτοχός της μπορεί να κάνει χρήση του τίτλου του ψυχολόγου και να ασκήσει ελεύθερα το επάγγελμα στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, σ΄ όλη την ελληνική επικράτεια. Οι ψυχολόγοι που εργάζονται ιδιωτικά απαλλάσσονται από το ΦΠΑ (ν. 2873 ΦΕΚ 285/12.2000), διότι σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οι ψυχολογικές υπηρεσίες θεωρούνται υπηρεσίες υγείας.

 

Πελάτης

Ενήλικος, έφηβος, παιδί, γονεϊκό ζεύγος όταν πρόκειται για ζήτημα του τέκνου τους, ζεύγος όταν πρόκειται για διαφυλικό/συντροφικό ζήτημα, οικογένεια, ομάδα, οργανισμός/οργάνωση/επιχείρηση.

 

 

οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μας

Ψυχολογική εξέταση | Ψυχολογική αξιολόγηση | Ψυχολογική παρέμβαση | Συμβουλευτική γονέων ή ζεύγους | Συμβουλευτική σταδιοδρομίας | Αγώνας για Ζωή | Ευελιξία εγκεφάλου - Mind coaching | Παιγνιοθεραπεία

 

Ψυχολογική εξέταση

Συνεδρία με τον «πελάτη» διάρκειας μίας τουλάχιστον ώρας (συνήθως 50 λεπτών) όπου η ψυχολόγος καταγράφει το ζήτημα, παίρνει σύντομο ιστορικό, εκτιμά την ψυχολογική διάσταση του ζητήματος και προτείνει την κατάλληλη ψυχολογική παρέμβαση ή παραπέμπει σε άλλον ειδικό.

  

Ψυχολογική αξιολόγηση

Διαδικασία διερεύνησης και εκτίμησης με χρήση επιστημονικών θεωριών και μεθόδων των ικανοτήτων, της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων, των κινήτρων, των κλίσεων, των δεξιοτήτων και της λειτουργικότητας ενός προσώπου (στους τομείς γνωστικό, συναισθηματικό, συμπεριφοράς, κοινωνικό, βιοσωματικό, υπαρξιακό) προκειμένου να καταλήξει στη σύνταξη ψυχολογικής έκθεσης / αναφοράς, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει στη διάγνωση, την παρέμβαση, την αξιοποίηση, την ανάπτυξη, ή τη θεραπεία του αξιολογούμενου, σε πλαίσια όπως

- σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς,

- νοσοκομεία και άλλους φορείς υγείας,

- δικαστήρια και άλλους φορείς δικαιοσύνης,

- επιχειρήσεις / εταιρείες / οργανισμούς / οργανώσεις και άλλους επαγγελματικούς φορείς

- κ.α.

Eπιστημονικές ερευνητικές μέθοδοι που αξιοποιώ, ευρύτερα αποδεκτοί στην επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα των ψυχολόγων: έρευνα αρχείων (πραγματικών δεδομένων-life record data), μελέτη περίπτωσης, ανάλυση περιεχομένου, δομημένη ή ημιδομημένη συνέντευξη, παρατήρηση, ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, λίστες κριτηρίων.

Διάρκεια: χρόνος διερεύνησης και εκτίμησης, χρόνος εξαγωγής αποτελεσμάτων, χρόνος συγγραφής έκθεσης (σύνολο τουλάχιστον 3 ώρες).

Η ψυχολογική αξιολόγηση μπορεί να αφορά όχι μόνο ένα πρόσωπο, αλλά και ένα ζεύγος, μια οικογένεια ή μία ομάδα.

 

Ψυχολογική παρέμβαση

Συνεδρία με τον πελάτη (παιδί, έφηβος, ενήλικος, ζεύγος, οικογένεια, ομάδα), διάρκειας μίας τουλάχιστον ώρας (συνήθως 50 λεπτών) με σκοπό την ψυχική υγεία και ευημερία του (στους τομείς γνωστικό, συναισθηματικό, συμπεριφοράς, κοινωνικό, βιοσωματικό, υπαρξιακό), μέσα από την επικοινωνία και τη διαμόρφωση σχέσης. Περιλαμβάνει:

Αντιμετώπιση συναισθημάτων

Αναθεώρηση σκέψης και πεποιθήσεων

Αλλαγή συμπεριφοράς, στάσεων, στυλ ζωής - επίλυση προβλημάτων

Σωματική αυτορρύθμιση

Βελτίωση σχέσεων

Αντιμετώπιση ζητημάτων - διαχείριση κρίσεων

Η "ψυχολογική παρέμβαση" γίνεται συνήθως με τη μέθοδο της "ψυχολογικής υποστήριξης", της "ψυχολογικής αποκάλυψης", της "ψυχολογικής συμβουλευτικής", του "ψυχολογικού coaching", της "ψυχοεκπαίδευσης" και με άλλες μεθόδους, αξιοποιώντας μέσα και τεχνικές που η επιστημονική έρευνα και η πρακτική εμπειρία έχει ελέγξει την αποτελεσματικότητά τους. Η "ψυχολογική παρέμβαση" βοηθάει τον ενδιαφερόμενο να βοηθήσει τον εαυτό του. Συχνά χρησιμοποιούνται αντί του όρου «ψυχολογική παρέμβαση», οι όροι «ψυχοθεραπεία», ή "θεραπεία συμπεριφοράς".

Η βραχυπρόθεσμη ψυχολογική παρέμβαση δίνει διέξοδο στην τωρινή εμπειρία, με την αποδοχή ή την αντιμετώπισή της.

Η μακροπρόθεσμη ψυχολογική παρέμβαση συνιστά ενδοψυχική διερεύνηση και ανασύσταση των ψυχικών δομών (γνωσιακών, συγκινησιακών κλπ.), άρα αλλαγή κι ανάπτυξη.

 

Συμβουλευτική γονέων ή ζεύγους

Συνεδρία με το γονεϊκό ζεύγος, διάρκειας μίας τουλάχιστον ώρας (συνήθως 60 λεπτών) με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και εξέλιξης του τέκνου τους και της οικογένειάς τους ως συνόλου.

Αντιστοίχως, συνεδρία με το ζεύγος όταν πρόκειται για ζητήματα συντροφικότητας και διαφυλικών σχέσεων.

 

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

Συνεδρία με τον πελάτη, έφηβο ή ενήλικο, διάρκειας μίας τουλάχιστον ώρας (συνήθως 50 λεπτών) με σκοπό τον προσδιορισμό δυνατοτήτων, αδυναμιών, ευκαιριών και περιορισμών και την οργάνωση σχεδίων δράσης.

 

Αγώνας για ζωή

Είναι μια υπηρεσία ψυχολογικής παρέμβασης που απευθύνεται σε όσους αντιμετωπίζουν θέματα υγείας και είναι αναγκασμένοι να βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ή συχνά, σε νοσοκομείο, ίδρυμα, κλινήρεις, ή περιορισμένοι κατ' οίκον, αλλά και σε εκείνους που ένα πρόβλημα υγείας έχει επηρεάσει την εργασιακή τους απόδοση, τις σχέσεις τους, ή την ικανοποίηση της καθημερινής τους ζωής. Παρέχεται σε συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως (online).

 

Παιγνιοθεραπεία

Συνεδρία με το παιδί, ή με το γονέα και το παιδί, με σκοπό τη διερεύνηση ικανοτήτων, δεξιοτήτων, προσωπικότητας και σχέσεων με όλες τις "γλώσσες" επικοινωνίας, σε ένα περιβάλλον που, αξιοποιώντας διαφορετικές εφαρμογές και δυνατότητες, στα πλαίσια μιας δυναμικής σχέσης ανάμεσα στην ψυχολόγο και στο παιδί, ξεκαθαρίζει, διευκολύνει, ταξινομεί, εμπνέει και ενδυναμώνει.

 

 

η ΜΕΘΟΔΟΣ μας

Συστημικής, Γνωσιακής-Συναισθηματικής-Κοινωνικής, Θετικής Προσέγγισης

 

 

ο ΤΟΠΟΣ που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας

Πρόσωπο με πρόσωπο στην Βοιωτία (Γληνού 38 Θήβα) και Αττική (Κηφισίας στο ύψος του Υγεία)

Εξ αποστάσεως (on line)

 

σε ΠΟΙΟΥΣ απευθυνόμαστε

 

Σε όλες τις ηλικίες

Άντρες | Γυναίκες | Έγκυες | Μητέρες | Πατέρες | Γονείς | Ζευγάρια | Εργένηδες | Μαθητές | Σπουδαστές | Φοιτητές | Επαγγελματίες όλων των κλάδων | Εργαζόμενοι | Επιχειρηματίες
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  |  ΕΡΓΑΣΙΑ  |  ΠΑΙΔΙ και ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

Σε οργανισμούς / επιχειρήσεις

 

Στην κοινότητα

 

σε καινοτόμα έργα,

σε ατομικές συνεδρίες

και σε ομάδες,

είτε με πρωτοβουλία των ίδιων των ανθρώπων,

είτε με πρωτοβουλία των οργανισμών που ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους τους.

 

 

οι ΗΛΙΚΙΕΣ στις οποίες απευθυνόμαστε

για το παιδί

για τον έφηβο

για τον ενήλικο

για τις ηλικίες 65+

σε ατομικές συνεδρίες

και σε ομάδες,

είτε με πρωτοβουλία των ίδιων των ανθρώπων,

είτε με πρωτοβουλία των οργανισμών που ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους τους.

 

Για το Παιδί

Τα παιδιά χρειάζονται να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να κάνουν φίλους, να αντιμετωπίζουν τη σύγκρουση και τις αλλαγές, αναπτύσσοντας καλή ψυχική υγεία από τη παιδική τους ηλικία και για όλη τους τη ζωή. Βοηθάμε τα παιδιά να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να αντιμετωπίζουν τα άγχη και τις δυσκολίες τους (απώλεια, πένθος, διαζύγιο, διάσταση, εκφοβισμός) και να αναπτύσσουν συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες για μια ζωή. Όχι μόνο οι δυσκολίες της ζωής, αλλά και οι δύσκολες προσωπικότητες μπορεί να κάνουν απαραίτητη την ψυχολογική παρέμβαση. Συγχρόνως υποστηρίζουμε τους γονείς να καταλάβουν και να διευκολύνουν τα παιδιά τους προάγοντας την ψυχική τους υγεία και τη συναισθηματική τους ευημερία.

 

Για τον Έφηβο

Άγχος | Θλίψη | Θυμός | Φόβος | Ανασφάλεια | Αδράνεια | Αλλαγές και κρίσεις (διαζύγιο, διάσταση, ασθένεια, απώλεια κ.α.) | Αυτοπεριοριστικές σκέψεις | Αλλαγές συμπεριφοράς | Δυσκολίες στις σχέσεις (συνομηλίκων, γονείς-παιδιά, με το άλλο φύλο) | Τραυματικές εμπειρίες (βία/κακοποίηση, ατυχήματα, κ.α.) | Δυσκολίες στις αποφάσεις | Διαφορετικότητα (εθνικής και κοινωνικής προέλευσης, αναπηρίας, ειδικών αναγκών κ.α.) | Παραβατικότητα | Υπαρξιακά ζητήματα

 

Για τον Ενήλικο

Ψυχολογικές Διαταραχές

Διαταραγμένα Συναισθήματα: άγχος, πανικός, φοβίες, ιδεοψυχαναγκασμός, μετατραυματικό στρες, κατάθλιψη, διπολικά, διασχιστική ταυτότητα, σωματομορφικά, ψυχοδιατροφικά, οριακά.

Σκοτεινές Πλευρές Προσωπικότητας: ναρκισσισμός, αντικοινωνικότητα, μεγαλομανία, παρορμητικότητα, χειριστικότητα, σαδισμός.

Αλλαγές και κρίσεις (διαζύγιο, διάσταση, ασθένεια, απώλεια κ.α.) | Υπαρξιακά ζητήματα

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Αναζήτηση συντρόφου

Ατύχημα, ασθένεια, αναπηρία

Βία και συγκρούσεις

Γάμος

Γερνάω!

Γηροκόμηση γονέων

Για πόσο, μόνος/η (single);

Διαζύγιο

Διάσταση

Διαχείριση στρες και άγχος, κατάθλιψη, αυτοάνοσα, χρόνια, μη μεταδιδόμενα νοσήματα

Εγκλεισμός και ιδρυματοποίηση

Εργένηδες-ισσες και συντοφικότητα

Ευαίσθητη προσωπικότητα

Θάνατος

Κληρονομικά

Κρίσεις και πανικός

Πένθος

Πολιτισμικό στρες

Σεξουαλικότητα

Σταδιοδρομία

Στρες των διακοπών και των γιορτών

Υπαρξιακό

Υπογονιμότητα

Χωρίζω!

Χωρίς δουλειά

Χωρίς παιδιά

 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Αλλαγές και μεταβάσεις

Απόλυση και εθελούσια έξοδος

Αποτυχία

Εκπατρισμός

Εξισορρόπηση προσωπικής/οικογενειακής
     και επαγγελματικής ζωής

Επαγγελματική εξουθένωση (burn-out)

Επαγγελματικοί ρόλοι

Επιχειρηματικότητα

     Γυναικεία επιχειρηματικότητα

     Κοινωνική επιχειρηματικότητα

     Οικογενειακή επιχειρηματικότητα

     Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Εργασιακό στρες

Ηγεσία

Καριέρα

Κλίμα και κουλτούρα επιχείρησης

Ομαδική εργασία

Συγκρούσεις

Σχέσεις στο χώρο εργασίας

Τεχνοστρές

Χαρακτηριστικά εργασίας

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Άμβλωση

Ανατροφή παιδιών

Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη

Ανήλικη μητρότητα

Αποχωρισμός μητέρας

Απώλειες

Ατύχημα, ασθένεια, αναπηρία

Βία και συγκρούσεις

Εγκυμοσύνη

Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εκφοβισμός και κακοποίηση

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Θηλασμός

Ιδρυματοποίηση

Μαθησιακές δυσκολίες

Μητρότητα σε μεγάλη ηλικία

Παραβατικότητα

Προβλήματα συμπεριφοράς

Σεξουαλικότητα

Συναισθηματικά προβλήματα

Σχολική άρνηση

Τύποι οικογενειών: αλλοεθνείς, ανάδοχες, ανασυγκροτημένες, εκτεταμένες, εκτός γάμου, διεθνείς, θετές,  κοινοβιακές, μονογονεικές, ομόφυλες, παρένθετες, πυρηνικές, χωλές

Τοκετός

Υιοθεσία

Ψηφιακή τεχνολογία

 

Για τις ηλικίες εξήντα πέντε συν (ετών 65+)

Πάνω από την ηλικία των 65 ετών το σώμα, το πνεύμα και η ψυχή μπορεί να χάσουν ένα μέρος της ενέργειάς τους και της συνηθισμένης λειτουργικότητάς τους. Πολλοί αναρωτιούνται τι να κάνουν για να προλάβουν την άνοια που εμφανίζεται συνήθως με τη μορφή του Αλτζχάιμερ. Άλλοι φοβούνται την γεροντική κατάθλιψη. Άλλοι νοιάζονται για την απώλεια των δυνάμεών τους και της ομορφιάς τους. Από ψυχολογική σκοπιά προτείνονται κάποιες δυνατότητες που διεγείρουν τις νοητικές λειτουργίες, επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο σκέψης, ενδυναμώνουν το συναίσθημα, προλαμβάνουν ή αντιμετωπίζουν το στρες, ενθαρρύνουν την κοινωνική ζωή και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, με το σώμα, το μυαλό και την καρδιά.

 

Για οργανισμούς που ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους τους

  

Συνεργαζόμαστε με οργανισμούς και επιχειρήσεις, μεγάλες, μεσαίες, μικρές, οικογενειακές, για να παρέχουμε τις ψυχολογικές μας υπηρεσίες στους ανθρώπους τους, είτε ατομικά, είτε ομαδικά, και για να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και υγείας στην εργασία (ΑΥΕ) με έμφαση στην πολυμορφία του εργατικού δυναμικού.

Η εμπειρία μας προέρχεται από τους ακόλουθους κλάδους:

Για την κοινότητα

Απευθυνόμαστε προς την κοινότητα μέσω επιδοτούμενων Ευρωπαικών Προγραμμάτων, στα οποία κάνουμε καινοτόμες προτάσεις ή συμμετέχουμε σε συνέργειες, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις ευπαθείς ομάδες: ΑΜΕΑ | Κρατούμενοι | Αποφυλακισμένοι | Πρόσφυγες | Μετανάστες | Παιδιά σε κίνδυνο.

 

CleverCareer... αφοσιωμένοι στην ψυχική ευημερία

"Ψυχική ευημερία διαθέτει ο άνθρωπος που έχει επίγνωση του δυναμικού του (των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του),

που μπορεί να αντιμετωπίζει τις στρεσσογόνες καταστάσεις της ζωής,

που μπορεί να εργάζεται δημιουργικά και αποτελεσματικά και

που μπορεί να συνεισφέρει στην κοινότητά του."

 

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

 

Κλείστε ένα ραντεβού

 

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018