Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> Υπηρεσίες Εργασιακού και Οργανωσιακού Ψυχολόγου για Επιχειρήσεις

 

Για ανώνυμες εταιρείες

Board Coach Psychologist

 

 

Εξειδικευμένος Aνεξάρτητος Eξωτερικός

Σύμβουλος Διοικητικών Συμβουλίων ΑΕ

 

 

Η Εταιρική Διακυβέρνηση, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελούν τους τρεις θεμελιώδεις πυλώνες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Ξεκινώντας από τη βάση της εταιρικής διακυβέρνησης, ο προσδιορισμός των στόχων της εταιρείας, ο εντοπισμός των βασικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η εταιρεία κατά τη λειτουργία της, ο προσδιορισμός των μέσων επίτευξης των εταιρικών στόχων, η οργάνωση του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και η παρακολούθηση της απόδοσης της διοίκησης, είναι τα ζητούμενα. Ο Board Coach Psychologist είναι εξειδικευμένος να αναλαμβάνει μια σειρά αρμοδιοτήτων προς ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών:

 

Αρμοδιότητες:

- Προσδιορισμός κριτηρίων επιλογής μελών διοικητικών συμβουλίων, αξιοποιώντας την αρχή της πολυμορφίας περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων.

- Περιοδική αξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσης του ΔΣ, αξιολόγηση της υφιστάμενης ισορροπίας προσόντων, γνώσεων, απόψεων, ικανοτήτων, εμπειρίας, σχετικής με τους εταιρικούς στόχους, των μελών του ΔΣ και των επιτροπών του (ανάδειξης υποψηφιοτήτων, αμοιβών και ελέγχου), και με βάση αυτή την αξιολόγηση, σαφή περιγραφή του ρόλου και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων, και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας προσδιορισμού και επιλογής υποψηφίων μελών ΔΣ.

- Ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών ΔΣ αναφορικά με τις επιχειρηματικές εξελίξεις και τους σημαντικότερους κινδύνους, προαγωγή της συνεργασίας με το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας και τους επικεφαλής τομέων και υπηρεσιών (σχέδιο αμοιβών, σχεδιασμός διαδοχής, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση συγκρούσεων, πολυμορφία δεξιοτήτων, απόψεων, ικανοτήτων, γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους).

- Προετοιμασία των συναντήσεων με τους επενδυτές και των σχετικών εταιρικών παρουσιάσεων («road shows»), διαχείριση σχέσεων με μετόχους.

 

επιστροφή στις υπηρεσίες Εργασιακού και Οργανωσιακού Ψυχολόγου για επιχειρήσεις

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

 

Κλείστε ένα ραντεβού

 

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018