Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> 1997-σήμερα: 20+ χρόνια εμπειρίας CleverCareer – Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

 

Η εμπειρία μας στην κατασκευή Ψυχομετρικών Εργαλείων,

στην εκπόνηση εγχειριδίων και οδηγών και

στην επιστημονική έρευνα

 

 

Έχουμε κατασκευάσει τη σειρά Εργαλείων CleverTOOLS, έχοντας αναπτύξει αντίστοιχες μεθοδολογίες, συστήματα και μοντέλα για εφαρμογή στο χώρο των Ελληνικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

§         CleverPROFile™ μέτρηση αξιών, ικανοτήτων CleverAbilities™, επαγγελματικών ενδιαφερόντων CleverOccupationalInterests™, επαγγελματικής προσωπικότητας CleverPersona™, κινήτρων. 2000-2012.

§         CleverCOM™ μετράει Ενδοπροσωπικές, Διαπροσωπικές, Διοικητικές/επιχειρησιακές και "Τεχνικές" δεξιότητες συμπεριφοράς και παρέχει οδηγούς ανάπτυξης, 2000-2012.

§         Ανάπτυξη του συστήματος για τη διαχείριση της αλλαγής "ASTRA™" (Advanced Socio-Technical Restructuring Applications) που περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των κοινωνικών-ανθρώπινων δομών της επιχείρησης, την αναδόμηση των μεθόδων εργασίας και την αναδιοργάνωση της τεχνολογίας. Στόχος είναι η αριστοποίηση της σχέσης ανάμεσα στα κοινωνικά ή ανθρώπινα συστήματα της επιχείρησης και στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση ώστε να παράγεται υψηλό αποτέλεσμα. Τα οφέλη που απορρέουν είναι η βελτίωση της εργασιακής απόδοσης και η αναβάθμιση της ποιότητας της εργασιακής ζωής. 2004-2005.

§         Ανάπτυξη περιγραφών εργασίας για εξειδικευμένους Συμβούλους Εργασίας (γνώσεις εμπειρία, ρόλος, ευθύνες, συνεργασίες, στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα), 2004:

o         Σύμβουλος Αλλαγής και Ανάπτυξης

o         Σύμβουλος Απόδοσης

o         Σύμβουλος Εκπαίδευσης

o         Σύμβουλος Επιλογής

o         Σύμβουλος Καριέρας

o         Σύμβουλος Οργάνωσης Εργασίας

o         Σύμβουλος Πολυμορφίας και Ισότητας.

§         Ανάπτυξη του μοντέλου οργανωσιακής αποτελεσματικότητας των έξι παραγόντων "CleverBUSINESS 6-OE™" που συνίσταται από την απόδοση των ατόμων, των ομάδων και της επιχείρησης στο σύνολό της (εσωτερική διάσταση) και την απόδοση της επιχείρησης στην αγορά (φήμη, κέρδος, ανταγωνιστικότητα - εξωτερική διάσταση). Το μοντέλο "CleverBUSINESS 6-OE™" ενσωματώνεται στη λειτουργία και στη στρατηγική μιας επιχείρησης, βοηθώντας την επιχείρηση να οργανώσει (να βελτιώσει ή να αλλάξει) τις καίριες παραμέτρους της αποτελεσματικότητάς της (εργασιακό περιβάλλον, εσωτερικές διαδικασίες, στόχοι, εργασιακές σχέσεις, προσωπικοί παράγοντες, ανοιχτά συστήματα). 2003-2004.

§         Ανάπτυξη του συστήματος CleverTRAIN™ για ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών (ανάλυση προσώπου και competencies, ανάλυση έργου, ανάλυση επιχείρησης) και αξιολόγηση εκπαίδευσης (δείκτες αντίδρασης, μάθησης, συμπεριφοράς, αποτελέσματος (κόστος – όφελος) σε ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα. Ανάπτυξη των ΠΡΟΦΕΑ™ (προσωπικός φάκελος εκπαίδευσης και ανάπτυξης) και ΕΠΙΦΕΑ™ (επιχειρησιακός φάκελος εκπαίδευσης και ανάπτυξης). 2003.

§         CleverTEAMclima™ διερεύνηση του κλίματος των ομάδων (ή λειτουργικών τμημάτων), 2003.

§         Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Δεικτών για την Αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Αποτελεσμάτων «ΟΣΔΑΕΑ™»: παρακολούθηση, αποχώρηση και απόλυση εργαζόμενων, υγεία, ασφάλεια, ηθικό, απόδοση, ποιότητα υπηρεσιών, έσοδα – έξοδα, αλλαγές, 2002.

§         Ανάπτυξη του συστήματος CleverAP™ για την αξιολόγηση της ατομικής απόδοσης με βάση competencies (τα οποία προήλθαν από ανάλυση προσώπων, ανάλυση έργων, ανάλυση επιχειρήσεων) και στόχους, 2001.

§         CleverJOCO™ ανάλυση έργου για λόγους κατασκευής εργαλείων επιλογής, αξιολόγησης κλπ., 2000-2001.

§         CleverSTRESSaudit™ διερεύνηση του άγχους σε οργανωσιακό και προσωπικό επίπεδο, 2000-2001.

§         CleverATTI™ διερεύνηση της εργασιακής ικανοποίησης και δέσμευσης, 2000-2001.

§         CleverΜΟΤΟ™ διερεύνηση των κινήτρων των εργαζόμενων, 2000-2001.

§         CleverCLIMA™ διερεύνηση του οργανωσιακού κλίματος, 2000.

§         CleverHCI™ διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με τις νέες τεχνολογίες, 2000.

Η Ιωάννα Ν. Τριπερίνα διαθέτει πιστοποιητικό ικανότητας χορήγησης ψυχομετρικών τεστ, Level A in Occupational Testing BPS.

 

Έχουμε εκπονήσει οδηγούς, ύστερα από ανάθεση οργανισμών, και εκπαιδευτικά εγχειρίδια.

ΟΔΗΓΟΙ:

 1. «Οδηγός Βιωματικής Εκπαίδευσης» για εκπαιδευτές των καλοκαιρινών σχολείων νεανικής επιχειρηματικότητας Αττικής, «Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης» και «Οδηγός Ανάπτυξης Δεξιοτήτων» για μαθητές των καλοκαιρινών σχολείων νεανικής επιχειρηματικότητας Αττικής, στα πλαίσια του υποέργου 7 «Βιωματικές μέθοδοι για την επαγγελματική ενδυνάμωση και την επιχειρηματική ενθάρρυνση των μαθητών» στα πλαίσια του έργου «Καλοκαιρινά σχολεία νεανικής επιχειρηματικότητας Αττικής», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατηγορία πράξεων 2.3.2.ζ΄ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ II ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα & Σοφία Τριπερίνα, 2007-2008

 2. Οδηγοί επιχειρηματικότητας: 1. Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα, 2. Κατάστρωση επιχειρηματικού σχεδίου, 3. Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, 4. Χρηματοδότηση επιχειρηματικών ιδεών, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ανάθεση έργου από: Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείου Κρήτης, Οκτώβριος 2005-Φεβρουάριος 2006

 3. Ηλεκτρονικός οδηγός εφαρμογής της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση: εργαλεία και δεξιότητες για τη συνεργασία μαθητών, καθηγητών/σχολείων, γονέων, φορέων, επιχειρήσεων και συμβούλων, εκδ. CleverCareer, Απρίλιος 2003

 4. Οδηγός επαγγελματικού προσανατολισμού για το Υπουργείο Παιδείας, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, νέους και επιχειρήσεις, στα πλαίσια του προγράμματος LEONARDO DA VINCI, “WEPY” Εργασιακή Εμπειρία για νέους,  στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ανάθεση έργου από ΚΕΚ Διάλογος, Δεκέμβριος 1998 - Ιούλιος 1999

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (για αξιοποίηση σε εκπαιδευτικά προγράμματα):

1.       Συναισθηματικό Παιχνιδοσχολείο, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, 2011-2016

2.       Δημιουργική Ψυχολογική Γραφή, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, 2011-2016

3.       Αισιοδοξία στη φυλακή, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, 2011-2016

4.       Για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, 2011-2016

5.       Ο Σύμβουλος Καριέρας στο εργασιακό περιβάλλον, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα & Σοφία Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Ιούλιος 2004

6.       Διαχείριση οργανωσιακής αλλαγής και ανάπτυξης, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Σεπτέμβριος 2003

 1. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και για ειδικές ομάδες, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Ιούλιος 2003

 2. "ΔΕΝΔΡΑ - Δεξιότητες ΕΝ ΔΡΑσει" / “COMPETIA - COMPETencies In Action”, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Ιούνιος 2003

 3. Ο Εκπαιδευτής-Σύμβουλος, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Μάιος 2003

 4. Προσωπική αξιολόγηση και οργάνωση σχεδίου καριέρας, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Μάιος 2002

 5. Παράγοντες επιτυχίας στην εύρεση εργασίας, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Μάιος 2002

 6. Εισαγωγή στον κόσμο της εργασίας και των επιχειρήσεων, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Μάιος 2002

 7. Αντιμετωπίζοντας το άγχος στην αναζήτηση εργασίας και τη διατήρηση της καριέρας, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Μάιος 2002

 8. Κλειδιά επιχειρηματικότητας, Σοφία Τριπερίνα & Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Μάιος 2002

 9. Διαχείριση της απόδοσης ατόμων, ομάδων, επιχείρησης, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Νοέμβριος 2001

 10. Διαχείριση καριέρας στελεχών, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Νοέμβριος 2001

 11. Διαχείριση καριέρας εργαζόμενων, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Νοέμβριος 2001

 12. Stress management, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Νοέμβριος 2001

Other:

1.       Triperina, I. N. (2004). Work and Organizational Psychology in Greece from the perspective of a practitioner. Newsletter of the European Association of Work and Organizational Psychologists, Winter/Spring 2004.

2.       Triperina, Ι. Ν. (2004). Can Career Counseling services and manpower recruitment services be provided by the same organization? Quarterly Review of Counselling and Guidance, 70-71, pages: 73-74, Athens: Ellinika Grammata.

3.       Triperina, I. N. (2003). Computer Supported Cooperative Work. Network of Excellence “CARiMan” (signal recognition real time knowledge risk management), 6th Framework Programme of the European Commission Information Society Technologies Call 2, www.ICSRoscher.de/CARiMan.htm , Athens: December.

4.       Triperina, Ι. Ν. (2002). Achieving results through surveys and training in organizations. Presentation at the Conference of CleverCareer on “Performance and Career Management: Powerful methods to improve the effectiveness of organizations through improving people performance and well-being”, Conference Center of the Municipality of Thebes, Thebes/GR: 7/9/02.

5.       Triperina, Ι. Ν. (2001). Cross-cultural Career Counseling: a programme on refugees’ integration in the Greek society and job market. Presented at the Congress of the Hellenic Society of Counseling and Guidance: Being different and equal in the 21st century, ΕΒΕΑ, Athens: 2-3/12/00. Published on the Quarterly Review of Counselling and Guidance, 58-59, pages 144-167, Athens: Ellinika Grammata.

6.       Triperina, I. N. (2000). Experiences in participating in gender sensitive projects. European meeting on the development of gender sensitive integration methods (presentation). European Council for refugees and Exiles (ECRE), Brussels, 13.7.00.

7.       Triperina, Ι. Ν. (1996). Education for Peace, the battle against social exclusion and racism, Mediterranean Meeting, European Youth Centre, Council of Europe, Strasbourg, France: 16-20/12/96.

8.       Triperina, I. N. (1995). Best Buddies: The social integration of mentally retarded people. PsyScriptum, No 6 Autumn, page 3, European Association of Psychology Students.

9.       Articles on national newspapers such as Naftemporiki, EXPRESS, NETWEEK.

10.    More than 20 essays based on CleverCareer projects.

 

 

Έχουμε διεξάγει επιστημονικές έρευνες.

 1. Αξιολόγηση της βιωματικής εκπαίδευσης στα πλαίσια του υποέργου 7 «Βιωματικές μέθοδοι για την επαγγελματική ενδυνάμωση και την επιχειρηματική ενθάρρυνση των μαθητών» στα πλαίσια του έργου «Καλοκαιρινά σχολεία νεανικής επιχειρηματικότητας Αττικής», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατηγορία πράξεων 2.3.2.ζ΄ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ II ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ, δημοσίευση Σεπτέμβριος 2008

 2. Αξιολόγηση της βιωματικής εκπαίδευσης στα πλαίσια του υποέργου 7 «Βιωματικές μέθοδοι για την επαγγελματική ενδυνάμωση και την επιχειρηματική ενθάρρυνση των μαθητών» στα πλαίσια του έργου «Καλοκαιρινά σχολεία νεανικής επιχειρηματικότητας Αττικής», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατηγορία πράξεων 2.3.2.ζ΄ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ II ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ, δημοσίευση Σεπτέμβριος 2007

 3. Αξιολόγηση του συμβουλευτικού έργου για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των μαθητών της Σιβιτανιδείου, δημοσίευση Μάιος 2003

 4. Αιτίες και συνέπειες του εργασιακού άγχους των πληρωμάτων ασθενοφόρων, δημοσίευση Απρίλιος 2001

 5. Διαπολιτισμική Συμβουλευτική: Ένα πρόγραμμα ενσωμάτωσης προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην ελληνική κοινωνία και αγορά εργασίας, 1999

 6. Οργανωσιακό κλίμα και δέσμευση των εργαζόμενων στην ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία, 1997, άριστη διπλωματική εργασία για την απόκτηση του μάστερ επιστημών στην εργασιακή ψυχολογία

 7. Η αντίληψη των αντρών και των γυναικών για τη σεξουαλικότητά τους και τη σεξουαλικότητα του αντίθετου φύλου, Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο, 1996

 8. Κοινωνικές δεξιότητες και προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών ιδρυματικής περίθαλψης (εσωτερικό και ημιεσωτερικό μοντέλο), 1995, άριστη διπλωματική εργασία για την απόκτηση του πτυχίου ψυχολογίας.

 

 

επιστροφή στο portfoliο: 20+ χρόνια εμπειρίας CleverCareer

 

Oι υπηρεσίες μας Εργασιακού και Οργανωσιακού Ψυχολόγου: πέντε ρόλοι για κάθε επιχείρηση

 

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

 

Κλείστε ένα ραντεβού

 

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018